Sympatiawuk.pl

Regulamin serwisu 100% darmowe Polskie randki w UK. Portal randkowy dla Polaków w Anglii

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO “SYMPATIAWUK.com”

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania

serwisu społecznościowego sympatiawuk.com

 

Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz

przestrzegania jego postanowień, a także przepisów obowiązujących na

terytorium Wielkiej Brytanii, podczas korzystania z Serwisu.

 

Pojęcia wymienione poniżej, należy rozumieć następująco:

                                             

sympatiawuk.com/Serwis

serwis społecznościowy dostępny pod adresem internetowym

www.sympatiawuk.com

 

Użytkownik

osoba fizyczna, w wieku powyżej 18 lat, posiadająca aktywne Konto w Serwisie, która zaakceptowała Regulamin Serwisu.

 

Konto

dostępne, po zalogowaniu, miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może

wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane, opisy, zdjęcia, filmy i

inne elementy związane z użytkowaniem Serwisu.

 

Profil

miejsce w Internecie, dostępne pod adresem www.sympatiawuk.com

gdzie opublikowane są dane wprowadzone przez Użytkownika.

Nazwa Profilu/Login

Indywidualna i niepowtarzalna nazwa wybrana przez Użytkownika.

 

Komentarz/Wpis

Wyrażenie opinii przez Użytkownika w Serwisie.

 

Prywatna wiadomość

Wiadomość wysyłana Użytkownikowi przez innego Użytkownika za

pośrednictwem wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu.

 

Administrator

Firma Praxio, zarządzająca Serwisem.

 

Funkcje dodatkowe

Dostępne w Serwisie funkcje pozwalające na zwiększenie użyteczności Serwisu, np.: Konto Premium,

Komercyjne Ogłoszenie Płatne, Ogłoszenie Wyróżnione, Baner Reklamowy

 

Regulamin

Niniejszy Regulamin

 

Materiały

Zdjęcia, filmy, teksty i inne treści udostępniane przez Użytkowników.

Mając na względzie prawidłowość funkcjonowania Serwisu a także jego techniczne uwarunkowania, Administrator zastrzega sobie prawo odmówienia zgody na publikację fotografii lub filmu z

możliwością zablokowania Strony Użytkownika, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 600 kilobajtów, lub jeżeli zdjęcie lub film będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać niezbędnych warunków technicznych Serwisu.

 

 

Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu.

Rejestracja w Serwisie polega na poprawnym wypełnieniu formularza

znajdującego się na stronie:

http://www.sympatiawuk.com/funcs.php?name=konto&op=new_user

i aktywacji konta.

 

Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian.

 

Pozytywne ukończenie procesu rejestracji oznacza zawarcie Umowy na czas nieokreślony na korzystanie z wybranych bezpłatnych funkcji Serwisu i dobrowolne, według uznania Użytkownika, korzystanie z płatnych usług i funkcji Serwisu.  Po dokonaniu weryfikacji Konta, Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do wszystkich bezpłatnych funkcji Serwisu.

 

Weryfikacja Konta polega na wysłaniu specjalnego linku aktywacyjnego na podany przez Użytkownika adres emailowy.  Użytkownik musi kliknąć na link otrzymany w wiadomosci email aby aktywowac swoje konto w

Serwisie.

 

Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma prawo do:

 

1. Posiadania własnego Konta i Profilu w Serwisie

2. Zmiany i usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta

3. Przeglądania Profili innych Użytkowników, a także głosowania na profile i zdjęcia

4. Wysyłania Wiadomości prywatnych, a także komentowania profili I zdjęć

5. Wypowiadania się na forum, czacie.

Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą Netykietą (zbiorem zasad przyzwoitego zachowania w Internecie) są zabronione. W szczególności niedozwolone jest:

1. Używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek  sposób naruszających godność,

2. Umieszczanie materiałów pornograficznych

3. Promowanie innych stron internetowych

 4. Wielokrotne umieszczanie tych samych  Materiałów

 5. Używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów

sympatiawuk.com. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako

 atak DoS (Denial of Service). Wyjątek stanowią programy używające oficjalnego API Serwisu,

6.  Rozsyłanie spamu

7.  Umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu

prowadzącego Serwis.

 

 

 

Uczestnictwo w Serwisie uwarunkowane jest zapoznaniem sie I zaakceptowaniem przez Użytkownika treści niniejszego Regulaminu.

 

Wszelkie dane osobowe, wizerunek na fotografiach I inne informacje składające sie na Profil Użytkownik przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, że dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg użytkowników Internetu.

Powyższe nie dotyczy danych : adresu email, hasła do konta, kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych, numeru telefonu.

 

Użytkownik wyraża zgodę na:

- wykorzystywanie powyższych danych, informacji I wizerunku osobistego przez Administratora w celach   marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, portale społecznościowe, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa I stacjonarna, lecz publikacja w mediach może

odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem I nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Użytkownikiem. Zgoda powyższa  obejmuje również zwzwolenie udzielone Administratorowi na udostępnianie danych osobowych renomowanym partnerom biznesowym Administratora w celach określonych powyżej.

otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego renomowanych partnerów biznesowych

 

Udostępniając Materiały w Serwisie, Użytkownik:

oświadcza, że posiada uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa (w szczególności majątkowe prawa autorskie oraz prawo do korzystania z wizerunku) do tego, aby mogly być one opublikowane na łamach Serwisu oraz w innych mediach, w zakresie wskazanym powyżej, I nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

Wyraża zgodę na oznaczanie oznaczanie zdjęć lub filmów przez Administratora (bez istotnej ich modyfikacji, procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo)

oświadcza, że udziela Administratorowi bezterminowej I nieodpłatnej licencji na korzystanie, utrwalanie I zwielokrotnianie zdjęć dowolną techniką, w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio , telewizja, telefonia komórkowa I stacjonarna 

 

Informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, że Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Stronę Użytkownika, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na brytyjskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.

 

 

 

Konto

1.Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno Konto  w Serwisie.

2. Przekazywanie hasła do Konta osobom trzecim jest zabronione.

3. Z Konta może korzystać wyłącznie Użytkownik. Zabronione jest zakładanie i używanie kont

    przez 2 lub więcej osób jednocześnie.

4. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta samodzielnie poprzez kontakt ( Usunięcie konta ) podając login,adres z jakiego zostało założone konto .

5. Usunięcie konta powoduje rozwiązanie Umowy z Serwisem.

6. W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać          zablokowane tymczasowo, trwale (Ban) lub usunięte.

7.  Konta nieużywane przez 6 miesięcy od ostatniego zalogowania mogą zostać usunięte.

W przypadku rozpoczęcia procedury przewidzianej  o usuniecie konta, Użytkownik zostanie          poinformowany o zamiarze usunięcia Konta, w przypadku braku sprzeciwu w ciągu 30 dni, Konto zostaje usunięte.

 

 

Materiały Użytkownika

 

Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie, w szczególności zdjęcia, filmy, teksty jak I wypowiedzi w czacie, na forum oraz przesyłane Prywatne Wiadomości.

Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

Wszelkie nieautoryzowane, nieetyczne, obrazliwe, pornograficzne etc, posty skutkują usunięciem konta. Administrator zaleca, by zdjęcia lub inne materiały nie przekraczały zalecanego rozmiaru I formatu celem sprawnego funkcjonowania profilu.

 

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.

 

Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku gdy osoby trzecie występują w Materiałach.

 

Administrator Serwisu ma prawo do zmniejszania/kompresowania Materiałów Użytkownika bez wcześniejszego informowania.

Administrator ma prawo do weryfikacji autentyczności Materiałów w dowolnym czasie poprzez wezwania Użytkownika do przesłania aktualnego zdjęcia, którego forma zostanie każdorazowo określona przez

Administratora.

Niezastosowanie się do poleceń Administratora  skutkuje usunięciem

konta.

 

Usunięcie konta

Usunięcie konta może nastąpić ze względu na:

1. niewłaściwe treści postów

2. niestosowanie się do Regulaminu

3. reklamowanie innych witryn bez zgody I akceptacji Administratora

4. nieużywanie konta przez okres 6 miesięcy

5. niezaakceptowanie zmian wprowadzonych przez Administratora

 

 

ZASTRZEŻENIA

 

Rejestracja I korzystanie z opcji bezpłatnej konta jest dobrowolna.

 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu przez podmioty trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu I na własny rachunek, na zasadach I na mocy porozumień zawartych z Administratorem. Określenie reguł świadczenia takich usług, należy do podmiotu świadczącego te usługi I podmiot ten jest wyłącznie za nie odpowiedzialny I do niego należy zwracać się z wszelkimi uwagami I reklamacjami związanymi ze świadczonymi usługami, a ewentualne reklamacje kierowane do Administratora będą przekazywane tym podmiotom.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do edytowania, regulowania, wprowadzania zmian do Regulaminu portalu celem zwiększenia funkcjonalności Serwisu. Niezaakceptowanie przez Użytkownika zmian wprowadzonych przez Administratora, skutkuje usunięciem profilu.

 

 

ADMINISTRATOR

1. nie odpowiada w żaden sposób w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za Materiały publikowane przez Użytkowników na łamach Serwisu.

2. Nie odpowiada za zdarzenia I wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu.

3. Jako zarządca I właściciel Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednistwem działały w sposób ciągły, bez zakłóceń. Jednakże Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

4. Zastrzega sobie prawo do częściowego lub całkowitego wyłączenia serwisu w celu jego konserwacji lub ulepszenia funkcji, bez wcześniejszego uprzedzenia o tym Użytkowników.

5. Nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże kont dokonane przez osoby trzecie a także pobieranie zdjęć z Serwisu przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii.

6. Nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora spowodowaną dysfunkcją sieci , awarią sprzętu, utratą na skutek działań osób trzecich.

 

 

 

Uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane pod adres e-mail info@sympatiawuk.com

 

9387 użytkowników Zarejestruj się